Darling River, near Bourke. Gone fishing…

Mathew Packer @matpacker